Säännöt

Riihimäen Insinööriopiskelijat RINO Ry
SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Insinööriopiskelijat RINO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Riihimäki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen
 • toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä
 • opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan edunvalvonta ja parantaminen sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen IOL ry:n paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
 • Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
 • Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen
 • Kannustaa jäsenistöään osallistumaan koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin.
 • Pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

 • omistamaan ja harjoittamaan yhdistyslain 5§ mukaista ansiotoimintaa
 • perustamaan rahastoja
 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
 • harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

5 § Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Hämeen ammattikorkeakoulussa insinööri- tai rakennusmestari -tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Kunnia- ja kannattajajäsenet
Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Kunkin jäsenen tulee

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
 • suorittaa kunnia- ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu
 • kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 § Yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, vähintään sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet
 • Määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt
 • Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Kokouksien virallinen kieli on suomi ja yhdistyksen dokumentit laaditaan suomeksi.

Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla, jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 3-10 jäsentä sekä 0-3 varajäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa huhtikuun 30. päivään mennessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet

IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.

IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:n työntekijöillä ja hallitusten jäsenillä, on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli tulee olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle, joka huolehtii, että varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tai sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.